Formulari za učešće u javnoj raspravi

 

 

U okviru Projekta ''Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu'' koji se implementira na području Zeničko-dobojskog kantona kroz partnerstvo Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoškog zavoda kao upravne organizacije u sastavu ovog ministarstva i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi – Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini , urađeni su nacrti 45 predmetnih kurikuluma za osnovne škole i gimnazije baziranih na ishodima učenja, a u skladu sa dokumentom Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definirana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini.

Rokovnikom projektnih aktivnosti je predviđena javna rasprava koja će trajati od 19.07.2021. godine do 17.09.2021. godine.  Putem obrazaca u MS Forms aplikaciji, koji su pripremljeni zasebno za svaki predmetni kurikulum, imate mogućnost komentarisanja nacrta predmetnih kurikuluma kao pojedinac/ka ili kao član/ica grupe (npr. stručni aktiv škole u kojoj ste zaposleni).

Molimo Vas da svoje argumentovane komentare dostavite putem navedenih obrazaca zasebno za svaki nacrt predmetnog kurikuluma najkasnije  do 17.09.2021. godine. Po završetku javne rasprave Vaši odgovori i dostavljeni komentari, kao i eventualna pitanja će biti obrađeni, analizirani i dostupni javnosti na ovoj platformi. Formulari za učešće u javnoj raspravi dati su po nastavnim predmetima kako slijedi:

 

Slika