Potpisivanje Memoranduma za realizaciju Projekta

 

 

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA

''KVALITETNO OBRAZOVANJE KROZ KURIKULARNU REFORMU''

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi – Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini počinje sa implementiranjem Projekta ''Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu''.

Ovaj projekat uključuje podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini resornom Ministarstvu u pogledu unapređenja kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja kroz razvoj predmetnih kurikuluma za osnovno i srednje opće obrazovanje zasnovanih na ishodima učenja, u skladu sa dokumentom Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definirana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini, koji je donesen od strane Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, osigurala je stručnu, tehničku, logističku i administrativnu podršku Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu ni sport Zeničko-dobojskog kantona, što uključuje pripremu instrukcija i puštanje u rad internetske aplikacije za kurikulum, finansiranje web-hostinga, obuke za uposlenike Pedagoškog zavoda Zenica, koji ima koordinirajuću ulogu u okviru Projekta, obuke za članove Stručnog tima za implementaciju Projekta, kao i obuke za voditelje i članove predmetnih radnih grupa. Pedagoški zavod Zenica, pored navedenih aktivnosti, koordinirat će i aktivnosti na analizi, razvoju, pilotiranju, procjenama utjecaja i usvajanju novih predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije.

Projekat je finansijski podržan i sredstvima iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, shodno zaključku i odluci Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona će objaviti Javni poziv  za prijavu kandidata za voditelje i članove predmetnih radnih grupa za izradu predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i srednje opće obrazovanje (gimnazije) u Zeničko-dobojskom kantonu, u skladu sa Zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa definiranoj na ishodima učenja. Po okončanju javnog poziva, formirat će se Stručni tim koji uključuje 1 voditelja Stručnog tima, 1 projektnog administratora i 13 koordinatora - stručnih savjetnika za oblast obrazovanja  ispred Pedagoškog zavoda Zenica i 21 voditelja predmetnih radnih grupa.

 

Radne grupe su formirane unutar devet obrazovnih područja: društveno-humanističko područje, prirodne nauke, matematika, Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost, strani jezici, tjelesni i zdravstveni odgoj/fizičko i zdravstveno vaspitanje, umjetničko područje, tehnika i informatika i vjeronauk-a.  U okviru 21 predmetne radne grupe bit će angažirano 106 obrazovnih profesionalaca odabranih javnim pozivom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Stručni tim će, u periodu novembardecembar 2020. godine, proći obuke za primjenu internetske aplikacije za kurikulum, elemente savremenog kurikuluma, izradu operativnog plana djelovanja, analizu postojećih nastavnih planova i programa u Zeničko-dobojskom kantonu i sl. Nakon obuka otpočet će se sa aktivnostima na razvoju nacrta predmetnih kurikuluma. Ova aktivnost se treba finalizirati do juna 2020. godine, a potom bi se organizirale javne rasprave s ciljem prikupljanja povratnih informacija od nastavnika iz redovnih osnovnih škola i gimnazija sa područja Zeničko-dobojskog kantona, u svrhu poboljšanja nacrta predmetnih kurikuluma. 

Sa pilotiranjem, tj. eksperimentalnom fazom primjene novih predmetnih kurikuluma, na odabranom uzorku razreda/odjeljenja u osnovnim školama i gimnazijama,  otpočelo bi se u školskoj 2021/2022. godini, a nakon detaljne analize eksperimentalne faze uslijedit će finalne aktivnosti koje se odnose na donošenje i usvajanje novih predmetnih kurikuluma i obuke nastavnika za primjenu istih u  redovnim osnovnim školama i gimnazijama na području  Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa Zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa definiranoj na ishodima učenja.

Projekat ''Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu'' se implementira u periodu oktobar 2020. – august 2022. godina. Primjena novih predmetnih kurikuluma  zasnovanih na ishodima učenja planirana je za školsku 2022/2023. godinu.

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi  Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, održano je  06.10.2020. godine (utorak) u 900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona. Događaju će prisustvovati šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Kathleen Kavalec i ambasadori Italije i Norveške.

 

Link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix8uKvxJjvAhUZBxAIHQM_AeQQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fzdk.ba%2Fvijesti%2Fitem%2F9092-osce-i-ministarstvo-obrazovanja-potpisali-memorandum-o-saradnji-na-projektu-kurikularne-reforme-u-zdk-u&usg=AOvVaw0GJCTKa_9-Uh16tX8scig9

Slika