Javni poziv za recenzente predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazijeu Zeničko-dobojskom kantonu

 

 

U proteklom periodu su realizirane sve predviđene aktivnosti u okviru Projekta ''Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu'', što uključuje i izradu nacrta predmentih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije na području Zeničko-dobojskog kantona. Urađeno je 45 nacrta predmetnih kurikuluma i isti su dostupni na Platformi http://kurikulumpzzdk.ba.

Od 19.07.2021. godine do 17.09.2021. godine realizirana je treća projektna aktivnost koja se odnosi na javne rasprave o nacrtima predmetnih kurikuluma. Cilj javne rasprave bio je informiranje stručne, naučne i šire javnosti o dosadašnjim projektnim aktivnostima i prikupljanje povratnih informacija od nastavnika iz redovnih osnovnih škola i gimnazija sa područja Zeničko-dobojskog kantona u svrhu poboljšanja nacrta predmetnih kurikuluma. 

Od 07.10.2021. godine do 17.12.2021. godine realizira se četvrta projektna aktivnost koja se odnosi na raspisivanje Javnog poziva za izbor recenzenata predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije u Zeničko-dobojskom kantonu, finaliziranje recenziranja predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije i  priprema dokumenata za objavu i implementaciju od školske 2022/2023. godine shodno Rokovniku projektnih aktivnosti.

Javni poziv je objavljen putem web stranice Vlade Zeničko-dobojskog kantona 06.10.2021. godine /Javni poziv za recenzente predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije u Zeničko-dobojskom kantonu (zdk.ba)/ , kako bi se informisali uposlenici na visokoškolskim ustanovama, uposlenici u osnovim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, šira stručna i naučna javnost, partnerske organizacije, drugi pedagoški zavodi na području Bosne i Hercegovine i sl.

Slika